Termene

Pentru verificarea stadiului de soluționare a dosarelor, accesați: www.ancpi.ro

Pe prima pagină de internet a ANCPI, în Secțiunea Urmărire Cerere RGI, se poate afla dacă s-a emis referat de completare, s-a admis sau s-a respins cererea dumneavoastră.

---------------------------------------------

Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

 

 

 

LISTA
privind termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Termen1) (zile lucrătoare)

Termen în regim de urgență (zile lucrătoare)

Referințe


Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de dateAvize și recepții tehnice

1.1.1.

Aviz începere lucrări

7

21.1.2.

Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre

15

51.1.3.

Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public

20

10Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie

1.2.1.

Hărți și planuri (raster)

3

11.2.2.

Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm

3

11.2.3.

Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm

3

11.2.4.

Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm

3

11.2.5.

Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D

3

11.2.6.

Înregistrări GNSS de la o stație permanentă

1

-Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliarăPrima înregistrare

2.1.1.

Recepție cadastrală și înființare carte funciară

18

62.1.2.

Recepție cu alocare număr cadastral

11

42.1.3.

Înființare carte funciară

11

4Dezlipire/Alipire

2.2.1.

Recepție dezlipire/alipire

7

32.2.2.

Înscriere dezlipire/alipire

7

3Intabulare

2.3.1.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice

7

22.3.2.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice

7

22.3.3.

Înscriere ipotecă/privilegiu

2

1Notare/Radiere

2.4.1.

Notare/Radiere în/din cartea funciară

4

2Rectificare

2.5.1.

Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului)

1

-2.5.2.

Reconstituire carte funciară

3

1Actualizare

2.6.1.

Înscriere construcție

15

52.6.2.

Extindere/Radiere construcții

15

52.6.3.

Actualizare informații tehnice

15

52.6.4.

Anulare operațiuni cadastrale

10

3Informare

2.7.1.

Consultare documente din arhivă

1

-2.7.2.

Extras de carte funciară pentru informare on-line

-

-

Nota 2)


Extras de carte funciară pentru informare la registratura BCPI

2

12.7.3.

Extras de carte funciară pentru autentificare on-line

-

-

Nota 2)


Extras de carte funciară pentru autentificare la registratura BCPI

2

12.7.4.

Certificat de sarcini

4

22.7.5.

Copii certificate ale documentelor din arhivă

2

12.7.6.

Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

10

32.7.7.

Extras din planul cadastral

3

12.7.8.

Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr)

10

32.7.9.

Referat consultare registru proprietari la nivel național

18

6Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonamentTopRo5 1:5000 ROMPOS

3.1.1.

Servicii de vizualizare (WMS)

5

23.1.2.

Servicii poziționare GNSS în timp real

1

-Conținutul cărții funciare

3.1.3.

Copie de carte funciară on-line

-

-

Nota 2)


3.1.4.

-

-

Nota 2)


3.1.5.

Extras de carte funciară pentru informare on-line

-

-

Nota 2)


3.1.6.

-

-

Nota 2)


Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastruAutorizare

4.1.1.

Autorizarea persoanelor fizice

30

-

Nota 3)


4.1.2.

Autorizarea persoanelor juridice

30

-


4.1.3.

Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare

30

-

1) În situația prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

2) Serviciile care sunt înregistrate on-line se furnizează de îndată dacă informația este disponibilă în mediul electronic.

3) Termenul se calculează de la data comunicării rezultatelor finale ale comisiei de autorizare, nu de la data înregistrării cererii de autorizare.

© 2022 ocpi-ms.ro