Tarife

Lista tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile subordonate poate fi vizualizata accesând următorul link

Nr.Crt. Grupe de servicii Codul Serviciului Denumirea serviciului Unitatea de masura Tariful (lei / unitate de masura)
1. Avize, receptii si furnizare date
1.1. Avize si receptii 1.1. Aviz incepere lucrari lucrare 100
1.2. Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre ha 200, dar nu mai mult de 1.500
1.3. Receptie lucrari fotogrammetrice ha 10, dar nu mai mult de 2.000
1.2. Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie 1.2.1. Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore ora 15
1.2.2. Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS ora 0
1.2.3. Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite foaie de harta 40
1.2.4. Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster foaie de harta 30
1.2.5. Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial strat pe foaie de harta 120
1.2.6. Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D punct 15
1.2.7. Copii certificate ale planurilor si hartilor foaie de plan/harta 30
1.2.8. Plan parcelar in format digital ha 5
1.2.9. Plan parcelar analogic plan 20
1.2.10. Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m km2 20
1.2.11. Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m km2 100
1.2.12. Aerofotograme fotograma 150
1.2.13. Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m km2 10
1.2.14. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m km2 50
1.2.15. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m km2 15
2. Servicii de cadastru si publicitate imobiliara
2.1. Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale 2.1.1. Receptie si infiintare carte funciara imobil/u.i. 120
2.1.2. Receptie (nr. cadastral) imobil/u.i. 60
2.1.3. Infiintare carte funciara imobil/u.i. 60
2.2. Dezmembrare/ Comasare 2.2.1. Receptie dezmembrare/comasare imobil rezultat/u.i. rezultata 60
2.2.2. Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara imobil rezultat/u.i. rezultata 60
2.2.3. Dezmembrare pentru exproprieri imobil rezultat/u.i. rezultata 10
2.3. Intabulare sau inscriere provizorie 2.3.1. Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice valoarea din act 0,5%
2.3.2. Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii valoarea din act 0,15%
2.3.3. Ipoteca/Privilegiu operatiune 100/ imobil + 0,1% din valoa rea creantei garan tate
2.3.4. Imobile expropriate imobil 50
2.4. Notare 2.4.1. Fuziune/Divizare imobil 0,5%
2.4.2. Alte notari (inclusiv radierea) operatiune 60
2.5. Rectificare 2.5.1. Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil imobil 0
2.5.2. Rectificare limite imobil si modificare suprafata imobil 120
2.5.3. Reconstituire carte funciara carte funciara 0
2.6. Actualizare informatii tehnice 2.6.1. Inscriere constructii imobil 60 + 0,05% din valoarea de impozi tare a construc tiei
2.6.2. Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice imobil 60
2.7. Consultare/ Informare 2.7.1. Consultare documente din arhiva 15 minute 10
2.7.2. Extras de carte funciara pentru informare imobil 20
2.7.3. Extras de carte funciara pentru autentificare imobil 40
2.7.4. Certificat de sarcini certificat 100
2.7.5. Copii certificate din mapa de acte si carti funciare fila 5
2.7.6. Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului proprietar/birou de cadastru si publicitate imobiliara sau sector al municipiului Bucuresti 100
2.7.7. Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan imobil 15Taxa de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

Nr.Crt. Denumirea Unitate de masura Taxa (lei / unitate de masura )
1. Autorizare
1.1. Autorizarea persoanelor fizice persoana 400
1.2. Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre persoana 2.000

 

* Valoarea taxei de urgenţă este de 4 ori taxa normală

CF 9941766, CONT IBAN RO26TREZ476501503X016556
© 2018 ocpi-ms.ro